Календар державних та професійних свят
Календар свят України. Мова ділового спілкування
Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
ПРОЕКТ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ БІЛОГІРСЬКОГО РАЙОНУ НА 2020- 2023 РОКИ
ПРОЕКТ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
БІЛОГІРСЬКОГО  РАЙОНУ
НА 2020- 2023 РОКИ

Поділитися новиною:

ПРОЕКТ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ БІЛОГІРСЬКОГО РАЙОНУ НА 2020- 2023 РОКИ

1. Сучасний стан розвитку сільських територій району У розвитку сільської місцевості накопичилось багато соціально-економічних проблем. Значна частина сільських жителів працездатного віку є незайнятими, тобто не працюють як наймані особи, не займаються власною справою.

Рівень зареєстрованого безробіття у сільській місцевості вищий порівняно з міськими поселеннями. Велика кількість сільських жителів більш активного віку в пошуках роботи виїжджають із сіл.

Вирішення соціальних проблем неможливе без економічного підґрунтя і розвитку виробництва. Але кінцевою метою є підвищення доходів людей і покращення рівня їх життя через розбудову сіл, створення нових робочих місць, зростання рівня заробітної плати селян.

Нинішній стан села, його соціально-економічна інфраструктура, культурно-побутові умови населення, рівень оплати праці вимагають здійснення невідкладних і разом з тим радикальних організаційних, технологічних та фінансово-економічних заходів спрямованих на позитивні зміни у розвитку соціальної мережі села.


2. Причини виникнення проблем

соціально-економічна ситуація, що склалася на селі зумовлена:

низьким рівнем розвитку соціальної інфраструктури в сільській місцевості, а саме дорожнього, транспортного сполучення, незадовільним станом житлово-комунального господарства в сільській місцевості;

нижчим від рівня міст розвитком галузей освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, тощо;

недостатнім рівнем фінансової підтримки соціальної сфери села;

недостатнім рівнем державної підтримки облаштування сільських територій;

передачею об’єктів соціальної сфери сільськогосподарських підприємств до  комунальної власності без належного фінансування їх утримання;

відсутністю умов для підвищення рівня продуктивної зайнятості, створення додаткових робочих місць у сільській місцевості та підвищення рівня доходів;

недостатнім рівнем інформаційного забезпечення сільського населення з питань господарювання в ринкових умовах; відсутністю розгалуженої та збалансованої інфраструктури об'єктів торгівлі та ресторанного господарства;

втраченим потенціалом системи споживчої кооперації; низьким рівнем організації виїзної торгівлі та великими транспортними витратами на доставку товарів, особливо у віддалені населені пункти;

низькою купівельною спроможністю сільського населення; недостатністю власних обігових коштів у більшості суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері торгівлі на селі, та незначною їх прибутковістю.

3. Основна мета Програми

Основною метою програми є підвищення рівня добробуту і якості життя мешканців сільських територій, зменшення диференціації рівнів життя міських і сільських громад, розвиток підприємництва та ринкової інфраструктури в сільській місцевості, збереження селянства, як носія української ідентичності, культури і духовності, поліпшення демографічної ситуації, розвиток соціальної сфери села, створення сприятливих умов для занять фізичною культурою і спортом, організація дозвілля сільського населення.

4. Шляхи і способи розв’язання проблеми

Розвиток соціальної сфери села забезпечується шляхом:

визначення перспектив розвитку сільської поселенської мережі на період до 2024 року на основі розробленої та затвердженої в установленому порядку містобудівної документації;

визначення конкретних проблем, що стримують розвиток кожної окремої сільської територіальної громади та сільського населеного пункту;

залучення на паритетних добровільних умовах до розвитку сільських територій суб’єктів підприємництва, що здійснюють свою виробничу та іншу комерційну діяльність у сільській місцевості, або ж за рахунок продукції, виробленої в сільській місцевості;

спрямування фінансових потоків на розбудову соціальної інфраструктури сільських територіальних громад, що мають позитивні тенденції розвитку та більшу кількість сільських жителів;

формування розгалуженої та збалансованої інфраструктури підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства;

удосконалення та активізації торговельного обслуговування через виїзну торгівлю, доставки товарів на дім та у віддалені малонаселені пункти, зростання асортименту товарів та обсягів продаж;

наближення рівня забезпеченості сільського населення торговими площами та місцями в закладах ресторанного господарства до встановлених нормативів;

відновлення мережі об’єктів побутового обслуговування в сільській місцевості, збільшення чисельності суб’єктів господарювання, що надають побутові послуги на селі та розширення практики виїзного обслуговування сільського населення;

забезпечення надання в сільській місцевості якісних освітніх та медичних послуг;

забезпечення розвитку матеріально-технічної бази спортивних об’єктів на селі та створення сприятливих умов для занять фізичною культурою і спортом;

здійснення заходів по реконструкції та ремонту приміщень та створення у сільських закладах культури умов для всебічного розвитку особистості.

5. Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

створення організаційно-правових та соціально-економічних умов для комплексного розвитку сільських територій;

зростання зайнятості сільського населення шляхом створення робочих місць та підвищення рівня доходів сільського населення до рівня не нижче середнього в галузях економіки району;

 посилення мотивації сільського населення до розвитку підприємництва у сільській місцевості як основної умови підвищення рівня життя населення;

створення екологічно безпечних умов для життєдіяльності населення, збереження навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів.

6. Очікувані результати виконання Програми

За результатами виконання Програми передбачається:

підвищення рівня ефективної зайнятості сільського населення;

забезпечення розвитку освіти, медичного обслуговування, культурно-дозвільної діяльності та фізичної культури і спорту у сільській місцевості;

істотне поліпшення інженерної мережі сільських населених пунктів;

покращення, соціально-побутового обслуговування населення сільській місцевості;

поліпшення екологічної ситуації сільської місцевості.

7. Напрями реалізації Програми

7.1. Розвиток агропромислового комплексу

Здійснення розвитку рослинництва шляхом підвищення родючості землі та запровадження сучасних технологій, що сприятиме забезпеченню стабільності та ефективності використання земель сільськогосподарського призначення.  Завдяки впровадженню ресурсозберігаючих технологій, науково обґрунтованих посівів сільськогосподарських культур планується досягти зростання валового виробництва рослинницької продукції, та підвищення ефективність її вирощування;

адаптація ринкових методів регулювання виробництва продукції рослинництва з урахуванням балансу попиту і пропозиції;

раціональне розміщення та поглиблення спеціалізації і концентрації виробництва продукції рослинництва з урахуванням існуючої державної підтримки;

забезпечення проведення посівів сільськогосподарських культур насінням сортів і гібридів високих репродукцій, дотримання вимог сучасних технологій;

підтримка великотоварного виробництва рослинницької продукції через стимулювання створення партнерських об’єднань власників земельних часток (паїв);

стимулювання ведення органічного сільського господарства;

стабілізація поголів’я великої рогатої худоби шляхом виконання державних програм та запровадження регіональної підтримки галузі;

забезпечення поступового збільшення чисельності високопродуктивних молочних корів у сільськогосподарських підприємствах і фермерських господарствах шляхом  власного відтворення і організації закупівлі ремонтних телиць у населення;

забезпечення приросту обсягів виробництва м’яса шляхом розвитку м’ясного скотарства, птахівництва і свинарства в сільськогосподарських підприємствах і великих фермерських господарствах;

сприяння розвитку конкурентно- спроможного виробництва  шляхом  підтримки формування  механізованих тваринницьких ферм і комплексів , що  укомплектовані високопродуктивним  поголів′ям та забезпечені  належною кормовою базою.

   За рахунок виконання  цих  та інших завдань очікується  збільшення виробництва  валової продукції сільського господарства, зростання її конкурентно- спроможності, залучення  інвестицій у розвиток виробництва .

  1.  Створення та розвиток виробничих та обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів

              Основними завданнями сільськогосподарського кооперативу є захист  економічних інтересів селян на  основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, поділу  між ними ризиків , витрат  і доходів, розвитку їх  самоорганізації, самоуправління та  самоконтролю;

підвищення життєвого рівня членів  кооперативу, захист їх  майнових інтересів і соціальних  прав;

залучення додаткових трудових  ресурсів, підвищення трудової  активності.

       Основний вид діяльності кооперативів – заготівля і реалізація молока та іншої сільськогосподарської продукції.

     Формування кооперативних об′єднань  селян сприятиме концентрації виробництва продукції тваринництва в особистих  селянських господарствах,  стабілізації та упорядкуванню  цінової ситуації, одержання  високоякісної сировини,  розширення  заготівельної інфраструктури, підвищення товарності  продукції тваринництва.

7.3. Розвиток несільськогосподарського підприємництва, розв′язання проблем зайнятості на селі

 Створення сприятливих умов для розширення сфери застосування праці в сільській місцевості та підвищення рівня доходів сільського населення буде здійснюватися шляхом:

стимулювання розвитку підприємництва в несільськогосподарській сфері;

сприяння пріоритетному розвитку малих приватних підприємств побутового обслуговування в результаті залучення соціально незахищених верств сільського населення;

забезпечення максимального залучення вирощеної сільськогосподарської продукції, а особливо овочів, фруктів та ягід для переробки на малих переробних підприємствах;

здійснення із залученням  центру зайнятості професійного навчання безробітних, які проживають у сільській місцевості, основ підприємницької діяльності;

посилення правового та соціального захисту орендодавців (власників) землі і майна, гарантування доходів відповідно до укладених договорів;

залучення осіб, що провадять підприємницьку діяльність, та тих, що зайняті в особистих селянських господарствах, до участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також добровільного пенсійного забезпечення;

здійснення заходів щодо забезпечення аграрного сектору кваліфікованою робочою силою, підвищення професійно-кваліфікаційного рівня працівників, зокрема в результаті розвитку системи професійного навчання персоналу підприємств,  установ та організацій.

7.4. Розвиток транспортного сполучення ,будівництво , капітальний ремонт доріг місцевого значення

Заходи щодо розвитку транспортного сполучення і поліпшення якості доріг будуть здійснюватися шляхом:

будівництва  сільських доріг та проведення всіх видів(капітальний, біжучий), експлуатаційне утримання ремонтних робіт ;

збільшення обсягів робіт з облаштування сільських вулиць;

забезпечення потреб населення сільських населених пунктів району в транспортному обслуговуванні;

удосконалення мережі приміських маршрутів пасажирського автомобільного транспорту загального користування;

підвищення безпеки перевезень пасажирським автомобільним транспортом загального користування;

проведення заходів з підвищення безпеки дорожнього руху (встановлення дорожніх знаків, будівництво зупинкових майданчиків тощо);

оптимізації автобусної маршрутної мережі з метою забезпечення регулярного зв’язку населених пунктів з районними та обласним центром;

сприяння розвиткові підприємницьких структур в організації маршрутних пасажирських та вантажних перевезень у сільській місцевості;

7.5. Розвиток житлового-комунального господарства в сільській місцевості

У сфері житлового будівництва та комунального господарства передбачається:

забезпечити упорядження сільських садиб з урахуванням нових стандартів забудови сільських територій, поліпшити їх забезпечення засобами газопостачання, центрального водопостачання і водовідведення

забезпечити виконання норм і правил санітарного законодавства з утримання відповідних сільських територій у належному санітарному стані, включаючи дезінфекцію водогонів, водонапірних веж, очищення та благоустрій шахтових колодязів громадського користування, поновлення огорожі першого поясу суворого режиму водонапірних споруд.

забезпечувати  і постійно підтримувати  благоустрій  кладовищ

7.6. Розвиток освіти

У сфері розвитку освіти робота буде спрямовуватися на:

оптимізацію та вдосконалення мережі дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних, закладів відповідно до потреб і запитів мешканців сільських територій;

здійснення капітальних та поточних ремонтів освітніх навчальних закладів у сільській місцевості;

створення умов для надання якісних освітніх послуг відповідно до державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти;

забезпечення виконання вимог чинного законодавства щодо обов’язкової дошкільної освіти для дітей старшого дошкільного віку;

упровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій; 

організацію безоплатного підвезення шкільним автобусом до місць навчання, роботи і додому учнів та педагогічних працівників, які проживають за межею пішохідної доступності;

зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, що функціонують у сільській місцевості;

проведення профорієнтаційної роботи серед учнів старших класів з метою усвідомленого вибору професії для подальшої роботи в аграрному секторі.  Фінансування зазначених напрямків буде здійснюватись за рахунок не заборонених чинним законодавством джерел фінансування.

В 2020 році планується завершити  будівництво  Залузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.,  за рахунок  коштів субвенцій з державного бюджету  місцевим бюджетам.

реалізації державної політики щодо поліпшення демографічної ситуації в сільській місцевості;

наданню оздоровчо-профілактичної та медичної допомоги населенню;

створенню належних виробничих і побутових умов, забезпеченню дотримання вимог техніки безпеки та виробничої санітарії;

формуванню та забезпеченню функціонування на селі системи надання медичної допомоги населенню на основі пріоритетного розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини;

подальшому оснащенню сільських амбулаторій обладнанням та санітарним автотранспортом;

реформуванню первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини; оптимізації наявної мережі з урахуванням демографічних процесів;

активізації виїзної форми роботи з метою наближення як первинної, так і високоспеціалізованої медичної допомоги до сільських мешканців;

поліпшенню кадрового забезпечення сільської медицини;

підвищенню якості необхідних реабілітаційних послуг, що надаються інвалідам та дітям-інвалідам з числа сільського населення, а також послуг, пов’язаних з їх транспортуванням до реабілітаційних закладів;

- забезпечення медичних працівників відомчим житлом.

7.7. Розвиток культурно-дозвільної діяльності в сільській місцевості, збереження і розвиток традиційної культури району

            У сфері культури та туризму передбачається:

забезпечити подальший розвиток закладів культури шляхом запровадження нових форм їх діяльності;

сприяти широкому доступу до зазначених закладів сільських жителів з наданням пільг малозабезпеченим верствам;

сприяти збереженню та активному пропагуванню історико-культурної спадщини, відродженню та охороні об’єктів історичної та культурної спадщини сільських територій;

поліпшити кадрове забезпечення закладів культури;

здійснити розвиток  народних промислів, підприємництва тощо;

зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури району, а саме:   

забезпечити виконання державних, обласних та районних програм у сфері культури в частині обслуговування сільського населення.

7.8. Розвиток торговельного обслуговування сільського населення

   Активізація і підвищення ефективності діяльності споживчої кооперації для задоволення потреб сільського населення в товарах і послугах здійснюватиметься шляхом:

забезпечення розвитку інфраструктури роздрібної торгівлі згідно з визначеними соціальними стандартами, посилення контролю за якістю товарів, удосконалення механізму захисту сільських жителів від надання послуг низької якості;

посилення контролю за дотриманням суб’єктами торгівлі правил продажу товарів;

поліпшення торговельного обслуговування населення, зокрема проведення виїзної торгівлі, здійснення доставки товарів додому в труднодоступних сільських населених пунктах, розширення асортименту товарів та збільшення обсягів продажу;

створення системи замовлень на закупівлю сільськогосподарської продукції в особистих селянських господарствах і сільськогосподарських підприємствах відповідно до  довгострокових контрактів;

покращення торговельного обслуговування сільського населення шляхом розширення в сільській місцевості мережі підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства;

налагодження виїзного торговельного обслуговування сільського населення, організація доставки товарів по замовленню у віддалені малонаселені пункти;

організації постачання особистим селянським господарствам насіння, матеріалів, отрутохімікатів, добрив, молодняку худоби, птиці.

 

7.9. Удосконалення соціального та побутового обслуговування

сільського населення

У сфері побутового обслуговування сільського населення Програма передбачає:

формування збалансованої мережі підприємств побутового обслуговування, організацію обслуговуючих кооперативів, надання підтримки малому підприємництву, збереження існуючих та створення нових робочих місць;

 

створення підприємств побутового обслуговування в сільських населених пунктах, підвищення якості та збільшення обсягу надання відповідних послуг;

 

організацію обслуговуючих кооперативів, забезпечення підготовки кадрів для підприємств побутового обслуговування на селі, підвищення професійно-кваліфікаційного рівня працівників підприємств зазначеної сфери;

 

розширення мережі закладів побутового обслуговування сільського населення та наближення їх до споживачів;

 

налагодження виїзного побутового обслуговування сільського населення з надання соціально-необхідних побутових послуг;

 

7.10. Розвиток фізичної культури та  спорту

У сфері фізичної культури і спорту заходи Програми розвитку Білогірського району будуть спрямовані на:

забезпечення сільських територій спеціалістами по фізкультурі і спорту;

сприяння фінансовому забезпеченню фізкультури і спорту з бюджетів усіх рівнів  (позабюджетних) до рівня середніх державних показників;

проведення районних та участь у обласних змаганнях та  спартакіадах  для сільських жителів;

створення умов для занять фізичною культурою за місцем проживання та у місцях масового відпочинку шляхом впорядкування та покращення стану спортивних споруд району;

створення умов для занять фізичною культурою і спортом сільського населення зміцнення матеріально-технічної бази ДЮСШ.

7.11. Поліпшення екологічної ситуації в сільській місцевості

Поліпшення екологічної ситуації в сільській місцевості передбачають:

запровадження системної санітарної очистки від побутових відходів на сільських територіях, повного очищеною від непридатних та заборонених для використання пестицидів та інших небезпечних відходів;

визначення всіх водних свердловин і усунення ризику їх негативного впливу на природне середовище шляхом проведення інвентаризації та визначення доцільності їх використання для централізованого забезпечення сільського населення якісною питною водою;

доведення розміру територій до рівня оптимальної екологічної мережі та лісистості, забезпечення частки заповідності територій науковим рекомендаціям;

сприяння допустимому використанню населенням природних ресурсів, розвитку сільського зеленого і екологічного туризму.

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок коштів обласного і районного фондів охорони навколишнього природного середовища (знешкодження пестицидів, ліквідаційний тампонаж безгоспних водних свердловин), селищних та сільських бюджетів (кошти за відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських потреб, фітомеліоративну консервацію деградованих земель тощо), власників землі і землекористувачів, а також інших джерел згідно діючого законодавства.

8. Фінансове забезпечення заходів з розвитку соціальної сфери села та сільських територій

Фінансування заходів з Державного бюджету здійснюється в межах щорічних бюджетних призначень .

Фінансування заходів з розвитку соціальної сфери села та сільських територій за рахунок обласного, районного, селищних та сільських бюджетів здійснюється в межах коштів, передбачених на утримання галузей на відповідний бюджетний рік.

Перелік об’єктів соціальної сфери села, на яких планується проведення будівництва, реконструкції, ремонту, включаються до Програми соціально – економічного розвитку Білогірського району на відповідний рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web-адреса: bgadmin.gov.ua/news/id/4217 | Переглядів: 507Дата публікації: 15:56 15.06.2020