Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Розпорядження голови РДА
Розпорядження голови РДА

Поділитися новиною:

Розпорядження голови РДА

Про затвердження Положення про районну комісію з питань призначення населенню, малозабезпеченим громадянам всіх видів соціальної допомоги та пільг.

                                                        ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

БІЛОГІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХМЕЛЬНИ ЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

____ ________ 2018 року    смт. Білогір’я                        № ____

 

 

Про  затвердження Положення

про районну комісію з питань

призначення населенню,

малозабезпеченим громадянам

всіх видів соціальної допомоги

та пільг

 

Керуючись ст. 2,6,23,41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим  сім’ям», Постановами Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям» (із змінами та доповненнями) , від 29 січня 2003 року № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги»,  від 27 грудня 2017 року № 1098 «Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату», Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» та з метою призначення населенню, малозабезпеченим громадянам всіх видів соціальних допомог та пільг :

Затвердити Положення про районну комісію з питань призначення населенню, малозабезпеченим громадянам всіх видів соціальної допомоги та пільг

Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області з моменту його оприлюднення.

Вважати таким , що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 21.05.2015 №1812015-р «Про районну комісію з питань надання всіх видів соціальних допомог, послуг, субсидій та пільг.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації  відповідно до розподілу обовֹ’язків .

 

 

 

Голова адміністрації                                                          Р. Муляр

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

         Розпорядження  голови Білогірської         

  районної державної адміністрації

 «____ » « ______________ »  № ______

 

ПОЛОЖЕННЯ

про районну комісію з питань призначення населенню, малозабезпеченим громадянам всіх видів соціальної допомоги та пільг

 

І. Загальні положення

1.1 Положення про районну комісію з питань призначення населенню, малозабезпеченим громадянам всіх видів соціальної допомоги та пільг регламентує порядок діяльності комісії з метою розгляду та оперативного вирішення питань призначення субсидій  та пільг (далі - комісія) .

1.2 Комісія  є постійно діючим колегіальним органом, який створюється з метою забезпечення соціального захисту незахищених верств населення щодо призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’я, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг  пільговим категоріям громадян, а також призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

 

1.3 Комісія створюється і ліквідовується розпорядженням голови райдержадміністрації та діє за принципом безпосереднього підпорядкування.

1.4    У своїй діяльності Комісія керується чинним законодавством, Конституцією і законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови райдержадміністрації та цим Положенням.

 

2. Завдання комісії

Головним завданням комісії є реалізація соціальної політики у сфері соціального захисту населення шляхом розгляду конкретних обставин, що склалися в сім’ї та вирішення  неврегульованих питань, що виникають під час призначення населенню державних соціальних допомог, житлових субсидій та пільг згідно заяв громадян та прийняття рішень,  які є підставою для  нарахування вище вказаних соціальних виплат чи відмови в їх призначенні.

 

3. Структура і склад комісії

3.1  Чисельність, персональний склад та зміни у  складі комісії  затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації;

3.2 До складу комісії входять : голова комісії, заступник голови комісії, секретар комісії,  представники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, фахівці системи соціального захисту населення району .

 

3.3 Голова Комісії:

 планує роботу комісії та забезпечує (через секретаря комісії) проведення засідань;

 визначає порядок денний засідань районної комісії та регламент її роботи ;

 вносить, у разі потреби, зміни до складу районної комісії;

         проводить засідання та здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії;

розподіляє обов’язки між членами Комісії, дає їм доручення;

формує, в разі необхідності, в установленому порядку склад робочих підгруп;

представляє районну комісію у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

несе персональну відповідальність за належне виконання членами комісії завдань і функцій, покладених на неї;

підписує постанови  засідань комісії;

 

3.4  Секретар комісії :

забезпечує скликання засідань комісії (за рішенням голови комісії);

у трьохденний термін складає постанову, доводить до відома зацікавлених      осіб про рішення комісії;

здійснює облік і звітність про проведену роботу;

веде документацію і забезпечує її збереження;

підписує постанови та рішення засідань комісії.

 

4. Права та обов’язки Комісії:

 4.1 Всі члени Комісії користуються рівними правами у вирішенні питань, які розглядаються на засіданнях Комісії.

 4.2 Комісія:

розглядає підготовлені в установленому порядку заяви громадян  на призначення всіх видів соціальних допомог, послуг, субсидій та пільг  ;

приймає рішення про призначення всіх видів соціальних допомог, послуг, субсидій та пільг  після повного, об’єктивного розгляду всіх матеріалів справи;

має право перевіряти підстави видачі наданих документів для підтвердження права на всі види соціальних допомог, послуг, субсидій та пільг  на підприємствах, установах, організаціях, шляхом звернення в контролюючі органи;

         приймає рішення про призначення (не призначення допомоги, зміст якого стисло викладається в постанові засідання, а рішення - завіряється підписом секретаря  комісії та зберігається в особовій справі;

 

5. Організація роботи комісії:

5.1 Організаційною формою роботи комісії є засідання, яке  проводяться по мірі необхідності, але не менше одного разу в місяць.

5.2 Засідання районної комісії правомірне при участі не менше 2/3 її членів. 

5.3 Після розгляду кожної особової справи приймається відповідне рішення простою більшістю голосів присутніх на  засіданні.

5.4 У разі  рівного розподілу голосів, голос головуючого є вирішальним.

5.5 При прийнятті рішення у разі утримання більшості членів комісії, рішення залежить  від переважаючої  кількості результативних голосів. 

5.6 У разі відсутності голови районної комісії засідання проводить заступник голови, а у разі відсутності секретаря -- заступник голови комісії або один із членів комісії, за дорученням голови комісії.

5.7 За відсутності будь-кого із членів комісії участь у засіданнях  приймають працівники, які їх офіційно замінюють.

5.8 В окремих випадках рішення комісії приймається у присутності заявника, представників органів місцевого самоврядування тощо.

5.9 Результати засідання комісії оформляються у вигляді постанови, яка підписується головуючим та секретарем (членом комісії) або усіма членами комісії,  у разі якщо хтось із членів Комісії не згоден з прийнятим рішенням; додатково він має право викласти свою думку письмово та додати до постанови.

5.10 Після оформлення постанови,  до кожної особової справи заявника долучається рішення завірене секретарем комісії.

5.11 У випадку відмови зазначаються мотиви відмови та надаються роз’яснення.

5.12 Рішення комісії  може бути оскаржено до органу виконавчої влади вищого рівня або до суду.

6. Функції Комісії

6.1 Прийняття рішень про призначення (не призначення) житлової субсидії, виходячи з конкретних обставин, що склалися та на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства, як виняток:

непрацездатним особам, які зареєстровані та проживають самі на понаднормову опалювальну площу житла та на додаткову опалювальну площу житла (13,5 кв.м.) якщо в складі сім’ї є зареєстрована особа працездатного віку, але не більше ніж 80 кв.м.. Рішення про призначення (не призначення) субсидій у таких випадках переглядається у разі зміни складу осіб, зареєстрованих у такому приміщенні, працевлаштування таких осіб або виникнення в них інших джерел доходів;

у разі коли будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні  послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії (призначенням субсидії без звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив послуги з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв'язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень;

особі, яка не  зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму  (оренди) житла (далі – орендар), якщо їй нараховується плата за житлово-комунальні послуги;

іншій особі, зареєстрованій у житловому приміщенні (будинку), а також індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, але які сплачують вартість одержуваних житлово-комунальних  послуг;

у разі коли кількість фактично проживаючих зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб є меншою, ніж кількість зареєстрованих у такому приміщенні (будинку) осіб, субсидія розраховується виходячи із кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, які фактично в ньому проживають. Під час прийняття рішень у таких випадках враховується наявність документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих, зокрема, довідок, що підтверджують місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці у зв'язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, довідок про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні (будинку), акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної або сільської ради;

якщо особи, зареєстровані у житловому приміщенні (будинку), сплачують за житлово-комунальні послуги на розділені особові рахунки, субсидія може призначатися окремо за розділеними особовими рахунками виходячи з кількості зареєстрованих осіб, які сплачують за послуги на такі рахунки;

дитячим будинкам сімейного типу (з моменту їх створення) та прийомним сім’ям , а також сім’ям (крім багатодітних сімей), у яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, субсидія може бути розрахована виходячи з кількості дітей, які фактично проживають у житловому приміщенні (будинку), з урахуванням дітей, які не зареєстровані в ньому;

у окремих випадках для працездатних  осіб, які проживають у сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і проживають разом з батьками чи іншими членами родини; осіб, призваних на строкову військову службу) середньомісячний дохід яких протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, менший від прожиткового мінімуму у розрахунок субсидії може включатись місячний дохід на рівні одного розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб  у відповідному періоді;

якщо громадяни, що перебувають у складних життєвих обставинах, не змогли своєчасно звернутись за призначенням субсидії, субсидія може призначатись з дня виникнення відповідного права, але не більше ніж за шість місяців до звернення за призначенням субсидії;

якщо заява на повернення невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з газо- та електропостачання для індивідуального опалення не була подана в установлений строк з поважних причин , строк її подання може бути продовжений до 1 листопада поточного року.

6.2 Прийняття рішень про призначення (не призначення) державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім’ї та у разі коли у складі сім'ї є інвалід; у малозабезпеченій багатодітній сім'ї  виховуються троє або більше дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації, але не довше ніж до досягнення ними 23 років); неможливість отримання будь-яких джерел для існування пов'язана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів сім'ї: 
у разі коли працездатні члени малозабезпеченої сім'ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, за інвалідами II групи внаслідок психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку; фізичних осіб, які надають соціальні послуги). Рішення щодо надання соціальної допомоги може бути надане як з умовою працевлаштування на наступний 6-місячний термін, так і без нього;
у разі коли під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім'ї з'ясовано, що малозабезпечена сім'я має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно (здача у найм або оренду житлового приміщення (будинку) або його частини; один чи кілька членів сім'ї працюють без оформлення трудових відносин у встановленому порядку; можливість отримання доходу від утримання худоби, птиці, інших тварин;  дохід  від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажної машини, мікроавтобуса тощо); 
у разі коли особи, які входять до складу малозабезпеченої сім'ї, протягом 12  місяців перед зверненням за наданням соціальної допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо або оплатили послуги з навчання, будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв'язку тощо (крім житлово-комунальних послуг, у межах норм споживання та медичних послуг, пов'язаних із забезпеченням  життєдіяльності) в сумі, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім'ї; 
у разі коли у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. метр на одного члена сім'ї та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму). При цьому не враховуються транспортні засоби, які згідно із законодавством не є об'єктами оподаткування (крім тракторів на гусеничному ходу);
без зменшення розміру соціальної допомоги до 50 відсотків у разі невикористання сім’єю можливостей знаходження додаткових джерел для існування. 

6.3 Призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату у разі, коли :

особа працює, провадить іншу діяльність, пов’язану з отриманням доходу;

за результатами вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї виявлено, що особа має додаткові джерела для існування, не зазначенні у декларації про доходи та майно (здавання в найм або в оренду житлового приміщення (будинку) або його частини; один чи кілька членів сім’ї працюють без оформлення трудових відносин у встановленому порядку; можливість отримання доходу від утримання худоби, птиці, інших тварин; дохід від народних промислів , використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажних машин, мікроавтобусів тощо);

у власності особи або членів її сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв.метр на одного члена сім’ї та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю, чи більш як один автомобіль, інший транспортний засіб (механізм).


 

 

 

Голова адміністрації                                                                        Р. Муляр                                              

 

Web-адреса: bgadmin.gov.ua/news/id/2166 | Переглядів: 148Дата публікації: 14:19 02.02.2018