Календар державних та професійних свят
Календар свят України. Мова ділового спілкування
Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Адміністрація | Регламент
Регламент

РЕГЛАМЕНТ

Білогірської районної державної адміністрації

 

Загальні положення

 

1. Регламент районної державної адміністрації (далі – Регламент) розроблений на основі чинного законодавства, регулює організаційно-процедурні питання діяльності районної державної адміністрації, визначає меха­нізм організації взаємодії голови, заступника голови, керівника апарату (керівництва),  апарату, структурних підрозділів районної державної  адміністра­ції з реалізації своїх повноважень, здійснення апаратом правового, органі­заційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації.

 2.  Розгляд в районній державній адміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, провадиться головою, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації, структурними підроз­ділами районної державної адміністрації (далі - структурні підрозділи), тери­торіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (далі - територіальні органи), а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою адміністрації.

3. Робота районної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держа­ви.

Районна державна адміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності районної державної адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

4. Розподіл обов’язків між головою та заступником голови районної державної адміністрації здійснюється головою районної державної адміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:

повноважень і функцій посадової особи;

структурних підрозділів, діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

територіальних органів, координацію діяльності яких здійснює посадова особа та забезпечує сприяння таким органам у виконанні покладених на них завдань відповідно до законодавства;

підприємств, установ, організацій щодо яких посадова особа забезпечує відповідно до законодавства реалізацію державної політики;

порядку заміщення голови районної державної адміністрації та його заступника, у разі їх відсутності.

Головою районної державної адміністрації визначаються також обов’язки посадових осіб щодо спрямування та контролю діяльності виконкомів місцевих рад з питань виконання делегованих повноважень органів вико­навчої влади.

5. Положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації із  статусом  юридичних  осіб  публічного права та її апарату розробляються керівниками цих підрозділів, погоджуються із заступником голови (відповідно до розподілу обов’язків), а також головним спеціалістом – юрисконсультом відділу фінансово – господарського та юридичного забезпечення апарату районної державної адміністрації (далі – головний спеціаліст – юрисконсульт)  та керівником апарату районної державної адміністрації  і затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 Положення      про     структурні     підрозділи    районної державної адміністрації без  статусу  юридичних  осіб  публічного права
розробляються   керівниками  таких  підрозділів,  погоджуються  із
заступником  голови районної державної адміністрації, керівником  апарату районної державної адміністрації,  а  також  з  головним спеціалістом –юрисконсультом апарату районної державної адміністрації і затверджується розпорядженням  голови районної державної адміністрації.

Положення про апарат районної державної адміністрації  розробляється головним спеціалістом – юрисконсультом,
погоджується із керівником апарату районної державної адміністрації і затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Планування роботи районної державної адміністрації

6. Робота районної державної адміністрації проводиться за перспективними (річними) та поточними (квартальними) планами, які затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації за формою згідно з додатком 1.

7.  Планування роботи районної державної адміністрації  здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозді­лів та апарату районної державної адміністрації.

8. Формування планів роботи районної державної адміністрації здійснюється  відділом з питань персоналу та документообігу  апарату районної державної адміністрації за пропозиціями структурних підрозділів 

райдержадміністрації та її апарату, погодженими із заступником голови  та керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Планування роботи районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

9. Пропозиції до плану роботи районної державної адміністрації, погоджені із заступником голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату районної державної адміністрації подаються структурними підрозділами та відділами, відділу з питань персоналу та документообігу апарату районної державної адміністрації не пізніше, ніж за місяць до початку року (кварталу).

У разі потреби такі пропозиції можуть надаватися безпосередньо заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації, а також територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

10.  Сформований  відділом з питань персоналу та документообігу апарату адміністрації та погоджений у встановленому порядку проект плану роботи районної державної адміністрації виноситься на розгляд голові адміністрації та затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації і не пізніше ніж у триденний строк після його затвердження доводиться до виконавців.

11.  Плани роботи районної державної адміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі - акти законодавства), доручень Прем’єр-міністра України, державних, обласних і районних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших, визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень, та забезпечення реалізації державної політики.

До плану роботи районної державної адміністрації включаються:

актуальні питання, пов’язані зі здійсненням заходів щодо соціально-економічного розвитку району або окремих його адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих   органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії,  нараді у голови районної державної адміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів;

перелік актів законодавства, розпоряджень голови районної державної адміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується районною державною адміністрацією або за її участі.

Плани роботи повинні містити питання:

підбиття підсумків діяльності районної державної адміністрації за рік,  квартал,  відповідно, із визначенням основних напрямів подальшої роботи;

діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації з виконання актів законодавства, розпоряджень голови районної державної адміністрації.

Заплановані питання щодо роботи структурних підрозділів адміністрації,   як правило, повинні передбачати проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на місцях.

У планах роботи районної державної адміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запропонованих заходів, а також строки їх здійснення.

12. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи районної державної адміністрації  за рішенням голови районної державної адміністрації.

Питання виключаються з плану роботи районної державної адміністрації за рішенням її голови на підставі доповідної записки заступника голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату районної державної адміністрації.

13. Робота структурних підрозділів та апарату районної державної адміністрації проводиться за квартальними планами, що затверджуються заступником голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації за три дні до початку кварталу. Порядок планування роботи структурних підрозділів  апарату райдержадміністрації встановлює керівник апарату районної державної адміністрації.

Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату районної державної адміністрації здійснюється з урахуванням положень пункту 11 цього Регламенту.

14. Контроль за виконанням планів роботи районної державної адміністрації, її структурних підрозділів та апарату здійснюється заступником голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації .

 Узагальнення інформації про виконання плану роботи районної державної адміністрації за попередній квартал, рік здійснюється відділом з питань персоналу та документообігу  апарату райдержадміністрації на підставі інформацій, наданих не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, роком структурними підрозділами апарату та районної державної адміністрації після погодження із заступником голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації  .

 Голові районної державної адміністрації подається узагальнена інформація про виконання плану роботи за попередній квартал, рік до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, роком.

 15.  Підготовка звітності райдержадміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», проводиться її апаратом на основі звітів структурних підрозділів адміністрації та її апарату,   затверджених заступником голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації.  

Зміст звітності за місяць, квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією, її структурними підрозділами.

Звіт про результати діяльності райдержадміністрації розміщується на її офіційному веб-сайті.

 Організація роботи апарату районної державної адміністрації

16.    Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови і заступника голови районної державної адміністрації;

здійснює опрацювання проектів розпоряджень; розробляє за дорученням голови райдержадміністрації проекти розпоряджень з організаційних та з  питань персоналу;

перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації виконання актів законодавства, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, територіальними органами міністерств, іншими центральними органами виконавчої влади (з питань здійснення повноважень райдержадміністрації), структурними підрозділами райдержадміністрації; вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу у розв’язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень та доручень голів обласної та районної держадміністрацій;

за дорученням голови районної державної адміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з питань, що належать до повноважень структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату,  які розглядаються головою, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації;

проводить разом із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на території району, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності райдержадміністрації; забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку райдержадміністрації; забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях адміністрації та дотримання правил охорони праці;

провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації;

виконує відповідно до цього Регламенту.

Апарат районної державної адміністрації очолює керівник, який призначається на посаду головою районної державної адміністрації у порядку, передбаченому законодавством про державну службу. У разі тимчасової відсутності керівника апарату його обов’язки виконує керівник структурного підрозділу апарату районної державної адміністрації, визначений розпорядженням голови районної державної адміністрації.

17. Апарат районної державної адміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із   територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, структурними підрозділами  та апаратом облдержадміністрації, структурними підрозділами райдержадміністрації, а також з виконавчими органами рад.

18.    Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та Положення про апарат, що затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 Організація роботи з персоналом

19. Робота з персоналом в райдержадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питань щодо комплектування районної державної адміністрації висококваліфікованими і компетентними працівниками.

20. Організацію роботи з персоналом в апараті та окремих мало чисельних структурних підрозділах райдержадміністрації (відділах, секторах) здійснює відділ з питань персоналу та документообігу апарату районної державної адміністрації, у структурних підрозділах ­райдержадміністрації (управліннях) із статусом юридичних осіб публічного права  - служба управління персоналом або за рішенням їх керівників один з працівників. 

Робота з персоналом в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

21.Прийняття на державну службу в районну державну адміністрацію та звільнення з державної служби здійснюється в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

22. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар’єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні результати їх службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

23. Районна державна адміністрація розглядає і вносить у встановленому порядку пропозиції обласній державній адміністрації щодо нагородження державними нагородами, відзнаками Кабінету Міністрів України,  відзнаками обласної державної адміністрації та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління. 

24.  На кожного, прийнятого на роботу до районної державної адміністрації, працівника оформляється особова справа.

25. Облік робочого часу працівників апарату районної державної адміністрації здійснюється відділом з питань персоналу та документообігу апарату районної державної адміністрації  за табелями встановленої форми. Підписані відпові­дальними за облік робочого часу особами та затверджені керівником апарату районної державної адміністрації табелі  подаються до відділу фінансово - господарського та юридичного забезпечення апарату районної державної адміністрації  для нарахування заробітної плати.

26.  Відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом, добір персоналу, документальне оформлення вступу на дер­жавну службу, її проходження та припинення, планування та організацію захо­дів з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців апарату, керівників, заступників керівників самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації несе відділ з питань персоналу та документообігу апарату районної державної адміністрації.

27. Щорічні відпустки працівникам апарату районної державної адміністрації надаються в установленому законодавством порядку згідно з графіками відпусток. 

28. Відпустки голові, заступнику голови, керівнику апарату районної державної адміністрації надаються розпорядженням голови районної державної адміністрації. Відпустки керівникам структурних підрозділів та іншим працівникам апарату районної державної адміністрації надаються за наказами керівника апарату районної державної адміністрації.

30. Керівники самостійних структурних підрозділів райдержадміні­страції за погодженням з головою районної державної адміністрації видають наказ про своє відбуття у відпустку, копія якого надається у відділ з питань персоналу та документообігу апарату районної державної адміністрації.

Голова районної державної адміністрації, за погодженням з головою обласної державної адміністрації, на підставі листа-погодження, видає розпорядження про своє відбуття у відпустку.

Організація роботи з документами та контроль за їх виконанням

31. Організація роботи з документами в районній державній адміністрації здійснюється згідно з Інструкцією з діловодства у Білогірській районній державній адміністрації Хмельницької області, що затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації, розробленої відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року №55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»

Організація роботи з документами, що містять обмежений доступ, здійснюється в установленому законодавством порядку.

32. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, заступник голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівник апарату,   керівники  структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату.

33.    Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, у яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення,

Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених законами України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голів обласної та районної держадміністрацій, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, запитів на інформацію, звернень громадян.

Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, запитів на інформацію, за розглядом звернень громадян та інших документів, у тому числі вихідних здійснюється  відділом з питань персоналу та документообігу апарату райдержадміністрації.   

Контроль за виконанням документів по суті питань, з яких вони прийняті, покладається на заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації та керівників її структурних підрозділів, до яких входить вирішення поставлених у документах завдань.

34.    Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, листів центральних органів виконавчої влади розробляється у разі потреби план контролю, у якому визначаються контрольні строки виконання завдань.

35.    Контроль за виконанням актів законодавства, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

аналізу й узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови районної державної адміністрації  або його заступника.

36. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення проміжних контрольних строків подаються голові районної державної адміністрації або його заступникові (відповідно до розподілу обов’язків), керівнику апарату не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку, визначеного актом законодавства, дорученням Прем’єр-міністра України, розпорядженням голови обласної, районної державної адміністрації або планом контролю.

37.    За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова райдержадміністрації або його заступник (відповідно до розподілу обов’язків), керівник апарату дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.

38.    Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається, до Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, відповідно  іншим органам виконавчої влади вищого рівня, як правило, підписує голова районної державної адміністрації, а у разі його відсутності – заступник голови районної державної адміністрації  (відповідно до розподілу обов’язків).

Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту виконавця або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови або заступника голови (відповідно до розподілу обов’язків). 

 Організація розгляду звернень громадян та проведення особистого прийому громадян

39. Реалізація громадянами України конституційного права на звернення в районній державній адміністрації здійснюється згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян» та інших нормативно-правових актів.

Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на відділ з питань персоналу та документообігу  апарату районної державної адміністрації.

Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, у засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

 Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою, заступником голови, керівником відповідного структурного підрозділу районної державної адміністрації.

Посадові особи, яким доручено розгляд звернень забезпечують своєчасний, якісний розгляд звернень та надання відповіді заявнику.

У разі, коли доручення дано кільком посадовим особам, відповідь заявнику дає кожен виконавець у межах своєї компетенції.

Звернення громадян, що надходять безпосередньо до структурних підрозділів райдержадміністрації, розглядаються керівниками цих структурних підрозділів.

40. Особистий прийом громадян проводить голова райдержадміністрації та його заступник згідно з графіком, який затверджується головою районної державної адміністрації  та оприлюднюється через засоби масової інформації, офіційний веб-сайт районної державної адміністрації.

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

Виїзні прийоми громадян посадовими особами райдержадміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою райдержадміністрації.

 Відділ з питань персоналу та документообігу апарату райдержадміністрації щоквартально аналізує роботу з розгляду звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

41. Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної пра­вової допомоги, організація особистого прийому таких громадян здійснюється відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

 Організація правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації

 42.  Правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснюється юридичною службою, яка представлена головним спеціалістом – юрисконсультом відділу фінансово - господарського та юридичного забезпечення апарату районної державної адміністрації ( далі головний спеціаліст – юрисконсульт).  

Головний спеціаліст – юрисконсульт підпорядковується голові районної державної адміністрації з питань правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації, а з питань організації роботи апарату -  керівнику апарату районної державної адмі­ністрації.

43. У своїй діяльності юридична служба керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Мі­ністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відпо­відно до Конституції та законів України, та розпорядженнями голови райдержадміністрації, наказами керівника апарату.

44. Основними завданнями головного спеціаліста - юрисконсульта є:

правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

45. Юридична служба   відповідно до покладених на неї завдань:

забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень колегії, а також інших актів районної державної адміністрації;

проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, наказів керівника апарату, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;

визначає, які розпорядження голови районної державної адміністрації, накази керівника апарату є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації у Центрально – Західному міжрегіональному управлінні юстиції (м. Хмельницький)

надає методичну допомогу працівникам апарату та керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації  щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

представляє інтереси районної державної адміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього Регламенту та посадової інструкції.

46. Головний спеціаліст - юрисконсульт :

несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань;

бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться в райдержадміністрації;

 виконує інші передбачені законодавством функції.

 Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії районної державної адміністрації

47. Для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації  її голова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії. Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова районної державної адміністрації.

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при районній державній адміністрації  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 утворюється Громадська рада.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

48. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності розпорядженням голови райдержадміністрації  утворюється колегія районної державної адміністрації (далі – колегія) у складі голови райдержадміністрації (голова колегії), його заступника та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

До складу колегії можуть входити за згодою керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування.

До складу колегії районної державної адміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій  їх представники.

49. Засідання колегії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи районної державної адміністрації, позачергові – у міру потреби.

50. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

Рішення колегії оформляється протоколом, який підписується головою колегії і є підставою для видання ним відповідного розпорядження. В окремих випадках  за підсумками засідання колегії можуть також видаватися доручення голови і протокольне рішення.

51. Апаратом районної державної адміністрації здійснюється організаційне забезпечення засідань колегії, у тому числі стенографування (технічний запис) та оформлення протоколів засідань – відділом з питань персоналу та документообігу апарату районної  державної адміністрації.  

52. У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується Положенням про колегію Білогірської районної державної адміністрації,  затвердженим розпорядженням голови адміністрації, прийнятим відповідно до Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2003 року № 1569, та цим Регламентом.

53. Засідання діючих при районній державній адміністрації дорадчих органів (комісій, рад, робочих груп тощо) проводяться по мірі необхідності. Підготовка, проведення і документальне оформлення цих засідань забезпечується відповідальними секретарями або іншими особами, визначеними керівниками зазначених органів, відповідно до Інструкції з діловодства в районній державній адміністрації.

Порядок підготовки і проведення нарад та інших заходів

54. Голова, заступник голови, керівник апарату, керівники  структурних підрозділів районної державної адміністрації проводять відповідно до плану роботи районної державної адміністрації наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.

Щопонеділка проводяться наради:

з 08.00 до 9.00 години – головою районної державної адміністрації із заступником голови та керівником апарату адміністрації. На нараду можуть запрошуватись інші особи за окремим списком, який подається головою райдержадміністрації. Наради протоколюються відділом з питань персоналу та документообігу апарату районної державної адміністрації.

Організація проведення нарад у голови,  його заступника та керівника апарату покладається на апарат або відповідні структурні підрозділи районної державної адміністрації.

55. Повідомлення про запрошення на районні заходи, які проводяться головою і заступником голови райдержадміністрації, реєстрація прибуття на них сільських, селищних голів, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів, районних установ і організацій здійснюється  відділом з питань персоналу та документообігу   апарату райдержадміністрації, інших категорій учасників заходів – відповідними структурними підрозділами адміністрації.

56. Підготовка приміщень до нарад, інше господарське забезпечення здійснюється відділом фінансово - господарського та юридичного забезпечення апарату спільно із структурними підрозділами районної державної адміністрації, відповідальними за підготовку і проведення заходів.

57. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань – подаються у день проведення наради.

58. Рішення, прийняті на нарадах, оформлюються протоколами не пізніше ніж у триденний термін. Оформлення протоколів нарад під головуванням голови районної державної адміністрації здійснюється відділом з питань персоналу та документообігу апарату, інших нарад – структурними підрозділами адміністрації, відповідальними за підготовку і проведення нарад.

Протокол наради підписується головуючим.

За результатами розгляду питань на нарадах можуть видаватися розпорядження або доручення голови районної державної адміністрації.

59. Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах у голови районної державної адміністрації та його заступника, здійснюється апаратом,   а в окремих випадках – структурними підрозділами районної державної адміністрації, які  подають посадовій особі, що проводила нараду, аналітичні та інформаційні довідки про стан виконання рішень, прийнятих на нараді.

60. Офіційне повідомлення засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має право надавати  відділ з питань персоналу та документообігу апарату районної державної адміністрації або посадова особа, уповноважена головою районної державної адміністрації.

      Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації

61. Голова районної державної адміністрації, на виконання актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, за власною ініціативою видає одноособово в межах повноважень адміністрації розпорядження.

62. Проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації (далі – проекти розпоряджень) готують відділи апарату та структурні підрозділи районної державної адміністрації, а також територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, районні установи (далі – інші органи).

 У разі, коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам районної державної адміністрації чи її апарату або  іншому органу, виконавець, зазначений першим, є головним розробником.

63. Проекти розпоряджень до їх внесення районній державній адміністрації підлягають обов’язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами районної державної адміністрації, у разі потреби – іншими органами.

У разі коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці  або інтересів окремої територіальної громади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.

Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи, виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження.

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

Заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним термін беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

64. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства та доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

Якщо заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником термін, такий проект вважається погодженим без зауважень.

Погоджений проект розпорядження візується керівниками зазначених структурних підрозділів, органів та організацій.

65. Погодження проекту розпорядження відбувається у паспорті розпорядження, зразок якого встановлений Інструкцією з діловодства у Білогірській районній державній адміністрації Хмельницької області, у якому зазначаються заінтересовані структурні підрозділи, органи та організації, які:

погодили проект розпорядження без зауважень;

висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

не висловили своїх позицій щодо проекту розпорядження.

 66. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 2), який підписує керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.

 67. Головний розробник готує та вносить разом із проектом розпорядження пояснювальну записку (додаток 3), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, у тому числі регуляторних актів, є обов’язковим.

 68. У разі, коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проєкту або подаються у вигляді проєкту окремого розпорядження одночасно з основним проєктом. До таких проєктів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 4), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

 69. У разі проведення публічного обговорення проєкту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, у якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

 70. Проєкт розпорядження із соціально-економічних питань може мати вступну частину (преамбулу), у якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв’язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження, або така інформація додається додатком до нього.

Нормативні положення та завдання суб’єктам відносин, передбачені у проєкті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення в найкоротший строк визначеної мети та містити у разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.

У проєкті розпорядження можуть передбачатися у разі потреби проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.

Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку у разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації.

 71. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта подає:

– копію рішення представництва Державної регуляторної служби України в області про його погодження разом з аналізом його регуляторного впливу;

– копію повідомлення про оприлюднення проекту.

 72. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником та вноситься голові районної державної адміністрації  разом з документами, передбаченими підпунктами 66-74 цього Регламенту.

За дорученням голови місцевої держадміністрації або його заступника (від­повідно до розподілу обов’язків), керівника апарату опрацювання внесеного проекту розпоряджен­ня проводиться в її апараті та у разі потреби здійснюється редагування його тексту.

Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації.

 73. Проекти розпоряджень підлягають обов’язковій правовій експертизі у головного спеціаліста-юрисконсульта.

У разі, коли проект розпорядження подано з порушенням визначених у цьому розділі вимог,   головний спеціаліст-юрисконсульт  доповідає про це керівнику апарату районної державної адміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 5) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.

  Головний спеціаліст-юрисконсульт опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов’язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормо проектувальної техніки, а також, у разі потреби, редагує проект розпорядження.

74. Головний спеціаліст-юрисконсульт під час проведення правової експертизи:

 перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства головний спеціаліст-юрисконсульт готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі, коли недоліки проекту розпорядження не може бути усунено шляхом доопрацювання, головний спеціаліст-юрисконсульт  готує висновок (додаток 6).

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

 75. Проект розпорядження візується працівниками апарату, які здійснювали його опрацювання (в обов’язковому порядку  головним спеціалістом-юрисконсультом та начальником відділу з питань персоналу та документообігу апарату районної державної адміністрації), заступником голови райдержадміністрації, що відповідає за його підготовку, керівником апарату адміністрації та передається голові районної державної адміністрації.

Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби – оприлюднюються.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції, згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731.

76. Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності після реєстрації з дня їх оприлюднення,  якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

Розпорядження голови райдержадміністрації, що стосуються прав та обов’язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

Розпорядження голови райдержадміністрації, зазначені у першому і другому абзацах цього пункту, оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяль­ності» здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження.

 77.  Додатки до розпоряджень голови районної державної адміністрації є невід’ємною частиною розпоряджень і підписуються керівником структурного підрозділу та  керівником апарату районної державної адміністрації.

 78. Підписані головою районної державної адміністрації розпорядження реєструються в установленому порядку відділом з питань персоналу та документообігу апарату районної державної адміністрації  і надсилаються заінтересованим органам та організаціям згідно з розрахунком розсилання та оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації у встановле­ному її головою порядку.

Підписані головою райдержадміністрації розпорядження, що мають нор­мативно-правовий характер,  відділом з питань персоналу апарату районної державної адміністрації  ра­зом із супровідним листом та електронним варіантом нормативно-правового акта подає протягом трьох робочих днів після прийняття на державну реєстрацію в Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький).

Публічне обговорення проекту розпорядження голови районної державної адміністрації

 79. Проекти нормативно-правових актів районної державної адміністрації виносяться на громадське обговорення шляхом оприлюднення у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій  та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

 80. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення району, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження районних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

 81. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова райдержадміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами.

До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

яких результатів необхідно досягти;

які заходи передбачено здійснити у ході обговорення;

строк проведення обговорення.

Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 82. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

Головний розробник подає сектору інформаційної діяльності, культури та релігій відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації проєкт розпорядження разом з планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника.

Публічне громадське обговорення проекту розпорядження проводиться відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996.

 83. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до райдержадміністрації.

 Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

  84. Взаємовідносини із обласною державною адміністрацією, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування здійснюються керівництвом, апаратом, структурними підрозділами районної державної адміністрації на відповідних рівнях в установленому законодавством порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на райдержадміністрацію завдань.

 85. Координація взаємодії районної державної адміністрації із обласною державною адміністрацією, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування здійснюється керівництвом районної державної адміністрації.

 86. Відповідальність за координацію взаємовідносин апарату районної державної адміністрації із обласною державною адміністрацією,  іншими органами державної влади, їх територіальними органами та органами місцевого самоврядування покладається на керівника апарату районної державної адміністрації.

 87. Взаємовідносини районної державної адміністрації з районною радою, сільськими та селищними радами, іншими органами місцевого самоврядування здійснюються з метою забезпечення чіткого і злагодженого їх функціонування шляхом сприяння реалізації їх повноважень.

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

89. Районна державна адміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження районною державною адміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

 90.   Голова районної державної адміністрації погоджує рішення про визначення пріоритетів та плани роботи територіальних органів центральних органів виконавчої влади, у тому числі структурних підрозділів територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої влади (крім рішень про визначення пріоритетів та планів роботи територіальних органів МВС, Антимонопольного комітету, Держстату, Держаудитслужби у разі їх утворення). У разі ненадання у встановлений територіальними органами центральних органів виконавчої влади строк пропозицій такі рішення та плани роботи вважаються погодженими.

91.    З метою забезпечення прозорості у роботі райдержадміністрації, об’єктивної оцінки реальної ситуації в районі, прийняття районною державною адміністрацією ефективних управлінських рішень здійснюється оперативне інформування обласної державної адміністрації, інших органів виконавчої влади, населення про події у різних сферах життя району.

92.   Відділ з питань персоналу та документообігу апарату районної державної адміністрації надсилає  до організаційного відділу апарату перелік основних заходів, які проводитимуться райдержадміністрацією  у наступному місяці - за 10 днів до початку зазначеного місяця та щосереди – заходи на наступний тиждень (вказані документи надсилаються на електронну адресу організаційного відділу апарату облдержадміністрації).

93.    Копії розпоряджень голови та протоколів засідань колегії районної державної адміністрації відділом з питань персоналу та документообігу апарату районної державної адміністрації  надсилаються  на електронну адресу обласної державної адміністрації (regadm@adm-km.gov.ua) щомісячно до 10 числа наступного за звітним періодом місяця.

 Порядок користування службовими приміщеннями в апараті райдержадміністрації

94. Чергування в районній державній адміністрації здійснюється цілодобово: у приймальні голови адміністрації -  секретарем керівника в робочий час і відповідальними черговими  у неробочий час.

У разі потреби за розпорядженням голови або наказом керівника апарату районної державної адміністрації до чергування можуть залучатися працівники структурних підрозділів та апарату адміністрації.

95. Винесення майна з приміщень, які перебувають у користуванні райдержадміністрації, перенесення майна з однієї робочої кімнати в іншу проводиться лише з дозволу керівника апарату райдержадміністрації, начальника відділу фінансово - господарського та юридичного забезпечення апарату районної державної адміністрації або матеріально відповідальної особи за таке майно.

Майно, що знаходиться в робочих кабінетах, закріплюється за працівниками, які в них працюють. Працівники  адміністрації несуть відпові­дальність за збереження і правильність користування закріпленим майном, при звільненні з роботи здають його матеріально-відповідальній особі, про що складається відповідний акт.

Матеріально-технічне забезпечення діяльності районної державної адміністрації

96. Матеріально-технічне забезпечення діяльності районної державної адміністрації проводиться відділом фінансово - господарського та юридичного забезпечення апарату районної державної адміністрації

97. Відділ відділу фінансово - господарського та юридичного забезпечення апарату районної державної адміністрації здійснює заходи щодо утримання в належному стані службових приміщень, забезпеченню поточного та капітального ремонтів, придбання та ремонт меблів, обладнання, оргтехніки, виготовлення друкованої продукції, забезпечення працівників апарату канцелярським приладдям, папером, телефонним зв'язком тощо, сприяє структурним підрозділам райдержадміністрації у вирішенні цих питань.

98. Транспортне обслуговування діяльності районної державної адміністрації здійснюється службовим легковим автомобілем.

            

 

 

Керівник апарату адміністрації                                                                                                                            Юлія МИСЛІВСЬКА

 

Приєднані документи
Переглядів: 4442
Дата публікації: 14:39 13.08.2015