Календар державних та професійних свят
Календар свят України. Мова ділового спілкування
Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Доступ до публічної інформації | Перелік відомостей, що становлять службову інформацію
Перелік відомостей, що становлять службову інформацію

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01.02.2017   року     №  40.2017-р

Про затвердження переліку

відомостей, що становлять

 службову інформацію

 

Відповідно до  статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законом України «Про доступ до публічної інформації», з метою забезпечення виконання в районній державній адміністрації Указу Президента України від 5.05.2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», розпорядження голови райдержадміністрації від 16.06.2014 № 232/2014-р «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26.05.2011 № 212/2011-р»):

1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію (далі – Перелік) згідно з додатком.

2.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

 

Голова  адміністрації                                                                     Р. Муляр

 

Додаток                                                до розпорядження голови районної державної адміністрації

01.02.201740/2017-р

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію

1. Перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані.

2. Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за ра​йонними державними адміністраціями, структурними підрозділами обласної державної адміністрації, міськими та районними радами, підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих ви​робів до них.

3. Відомості щодо організації заходів цивільної оборони, крім відомос​тей, що становлять державну таємницю.

4. Відомості про заходи цивільного захисту на особливий період району.

5. Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд цивільного захисту по області.

6. Відомості про організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення.

7. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

8. Відомості про технічний захист інформації в установах, підпри​ємст​вах, організаціях, які не відносяться до Зводу відомостей, що становлять дер​жавну таємницю.

9. Акти категоріювання об’єктів, на яких циркулює інформація з обме​женим доступом.

10. Акти обстеження придатності об’єктів, на яких циркулює інформація з обмеженим доступом.

11. Відомості про планування та організацію запровадження заходів за​безпечення режиму секретності, фактичний стан, наявність недоліків в орга​нізації охорони державної таємниці, які не підпадають під дію Зводу відо​мостей, що становлять державну таємницю.

12. Акти про придатність режимних приміщень для проведення кон​кретних видів секретних робіт.

13. Номенклатура секретних справ та справ “Для службового користу​вання”.

14. Протоколи засідань експертної комісії.

15. Акти перегляду грифів секретності матеріальних носіїв інформації.

16. Акти на знищення секретних документів і справ.

17. Акти квартальних та річних перевірок наявності секретних докумен​тів та інших матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом.

18. Відомості про надання допуску та доступу до державної таємниці.

19. Номенклатура посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

20. Відомості про організацію, результати службових розслідувань за фактами розголошення державної таємниці, втрат матеріальних носіїв секрет​ної інформації, інших порушень режиму секретності.

21. Звіти про стан охорони державної таємниці.

22. Акти про результати перевірок стану забезпечення режиму сек​ретності і секретного діловодства на підприємствах, в установах і організаціях.

23. Відомості про забезпечення режиму секретності у разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану в райдержадміністраціях, структурних підрозділах облдержадміністрації.

24. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного пла​ну органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого само​врядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності (які не становлять державної таємниці) щодо:

24.1. Виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогоспо​дарської продукції в особливий період.

24.2. Виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період.

24.3. Виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особ​ливий період.

24.4. Мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.

24.5. Кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України в місцевому органі виконавчої влади, органі місцевого самоврядування.

24.6. Забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-тех​нічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період.

24.7. Показників з праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами пот​реб галузей національної економіки на особливий період.

24.8. Підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період.

24.9. Надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період.

24.10. Створення страхового фонду документації для забезпечення ви​робництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.

24.11. Потреби сільського господарства області у хімічних, мікробіо​ло​гічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий періоді.

25. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боє​припасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих до них.

26. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства.

27. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

28. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

29. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення органу державної влади, іншого державного органу, органу місце​вого самоврядування, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

30. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управ​ління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охо​рони та захисту органу державної влади, органу місцевого самоврядування, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

31. Відомості щодо перевірки мобілізаційної підготовки в райдержадмі​ністраціях, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

32. Відомості про річні програми мобілізаційної підготовки місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, окремого підпри​ємства , установи, організації.

33. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку місцевого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що ста​новлять державну таємницю.

34. Відомості про заходи щодо забезпечення сталого функціонування органів державної влади і дотримання громадського порядку під час прове​дення масових заходів.

35. Відомості про антитерористичні заходи на енергетичних, транс​портних, техногенно-небезпечних і військових об’єктах, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

36. Відомості щодо планів та заходів територіальної оборони, що не становлять державну таємницю.

37. Відомості про організаційні та технічні заходи з охорони інформації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва.

 

  Керівник апарату адміністрації                                              Ю. Панасюк

Переглядів: 1319
Дата публікації: 15:17 07.02.2017