Календар державних та професійних свят
Календар свят України. Мова ділового спілкування
Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Положення про Центр

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ   надання адміністративних послуг

 Білогірської районної державної адміністрації  Хмельницької області

 

1. Відділ  надання адміністративних послуг Білогірської районної державної адміністрації Хмельницької області (далі - відділ) є  структурним підрозділом Білогірської  районної держаної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації з метою забезпечення організації  надання адміністративних послуг в центрі надання адміністративних послуг при Білогірській районній державній адміністрації.

Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Департаменту економічного розвитку і торгівлі Хмельницької обласної державної адміністрації.

 

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та цим Положенням.

 

3. Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг на території Білогірського району.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

4.1.Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.

4.2.Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

4.3.Здійснює організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.

4.4.Надає суб’єктам звернень вичерпну інформацію та консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.

4.5.Приймає від суб’єктів звернень документи, необхідні для надання адміністративних послуг, здійснює їх реєстрацію та подає документи (їх копії) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг.

4.6.Видає або забезпечує надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг.

4.7.Здійснює контроль за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень.

4.8.Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.

4.9.Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

4.10.Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної  ради.

4.11.Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації.

4.12.Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

4.13.Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

4.14.Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

4.15.Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

4.16.Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

4.17.Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

4.18.Контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади та надає відповідну методичну допомогу.

4.19.Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.

4.20.Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

4.21.Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

4.22.Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

4.23.Забезпечує захист персональних даних.

4.24.Здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

5. Відділ має право:

5.1.Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.2.Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

5.3.Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі.

5.4.Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

5.5.Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

 

6. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації відповідно до вимог чинного законодавства.

 

8. Начальник відділу:

8.1.Здійснює керівництво відділом та центром надання адміністративних послуг при Білогірській районній державній адміністрації, несе персональну відповідальність за організацію та результати їх діяльності, сприяє створенню належних умов праці.

8.2.Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ.

8.3.Затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними.

8.4.Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації.

8.5.Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

8.6.Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.

8.7.Може входити до складу колегії районної державної адміністрації.

8.8.Вносить  пропозиції  щодо  розгляду  на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проекти відповідних рішень.

8.9.Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

8.10.Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації.

8.11.Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в районному управлінні юстиції.

8.12.Організовує діяльність центру надання адміністративних послуг при Білогірській районній державній адміністрації, в тому числі щодо взаємодії із суб'єктами надання адміністративних послуг, вживає заходи щодо підвищення ефективності роботи центру.

8.13.Координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов'язків.

8.14.Організовує інформаційне забезпечення роботи центру надання адміністративних послуг при Білогірській районній державній адміністрації, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів.

8.15.Сприяє створенню належних умов праці у центрі надання адміністративних послуг при Білогірській районній державній адміністрації, вносить пропозиції голові районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення центру.

8.16.Розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів.

8.17.Може здійснювати функції адміністратора.

8.18.Подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу згідно чинного законодавства.

8.19.Розпоряджається коштами згідно чинного законодавства.

8.20.Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу.

8.21.Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.

8.22.Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

8.23.Здійснює інші повноваження, визначені законом та Положенням про центр  надання адміністративних послуг при Білогірській районній державній адміністрації.

 

9. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації.

 

10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначається згідно чинного законодавства.

 

11. Штатний розпис та кошторис відділу затверджується до вимог чинного законодавства.

 

12. Відділ є юридичною особою публічного права, має власну печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                      Ю.Панасюк

 

 

 

 

 

Приєднані документи
Переглядів: 1642
Дата публікації: 11:38 25.06.2018