Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Паспорт нового зразка можна отримати в Білогір'ї
Паспорт нового зразка можна отримати в Білогір\

Поділитися новиною:

Паспорт нового зразка можна отримати в Білогір'ї

У Білогірському районному секторі УДМС України в Хмельницькій області повністю завершено роботи із встановлення та підключення робочої станції для оформлення і видачі паспорта громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Отож оформити паспорти нового зразка можна буде і в Білогір’ї.

Біометричними назива­ють документи, що посвідчу­ють особу та містять елект­ронний носій інформації, на якому записано інформацію про біометричні дані власни­ка документу з метою його ідентифікації. Передбачаєть­ся, що такі документи найбільш захищені від підробок та виключають мож­ливість користування ними будь-якою особою, окрім власника. Головна ідея впровадження більш захи­щених документів, які за­безпечують ідентифікацію особи, - це суттєве підви­щення захищеності суспіль­ства від проявів злочинності та міжнародного тероризму.

Паспорт громадянина Ук­раїни у формі картки офор­мляється з 14 років (це за­гальносвітова практика доку­ментувати громадян із набут­тям часткової дієздатності). Після 14 років кожна особа може самостійно, наприк­лад, обирати місце прожи­вання.

Для оформлення біомет­ричного паспорта з 14 років необхідно подати: свідоцтво про народження; оригінали документів, що підтверджу­ють громадянство та по­свідчують особу батьків або одного з них, які на момент народження перебували у громадянстві України (для підтвердження факту належ­ності особи до громадянства України); у разі відсутності таких документів або у разі, коли батьки чи один із батьків такої особи на мо­мент її народження були іно­земцями або особами без громадянства, або у разі на­буття особою громадянства України на території України, подається довідка про реє­страцію особи громадяни­ном України; довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб); документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактно­го електронного носія та у паспорт (за наявності таких документів): про місце про­живання - довідку органу реєстрації встановленого зразка; про народження дітей - свідоцтва про народ­ження дітей; про шлюб і ро­зірвання шлюбу - свідоцтво про шлюб, свідоцтво про ро­зірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її на­ціональним законодавством підтверджує відповідний факт; про зміну імені - свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоц­тво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірван­ня шлюбу, яке набрало за­конної сили, або виданий компетентними органами іно­земної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт; довідку про присвоєння реєстрацій­ного номера облікової карт­ки платника податків з Дер­жавного реєстру фізичних осіб - платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття.

Обмін паспорта здійснюється у разі: зміни інформації, внесеної до пас­порта (крім додаткової змінної інформації); отриман­ня реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реє­стру фізичних осіб - платників податків (РНОКПП) або по­відомлення про відмову від прийняття зазначеного номе­ра (за бажанням); виявлення помилки в інформації, вне­сеній до паспорта; закінчен­ня строку дії паспорта; непри­датності паспорта для по­дальшого використання; до­сягнення 25- чи 45-річного віку особою, яка має паспорт зразка 1994 року (за бажан­ням).

Для обміну паспорта заяв ник подає такі документи: пас­порт, що підлягає обміну; документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну, посвідчення про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб); документ, що посвідчує особу законного представника/ уповноваженої особи, та доку­мент, що підтверджує повнова­ження особи як законного представника/уповноваженої особи; документи, що підтвер­джують сплату адміністративно­го збору або оригінал доку­мента про звільнення від його сплати; документи, що підтвер­джують відомості для внесен­ня додаткової змінної інфор­мації до безконтактного елек­тронного носія та у паспорт (за наявності таких документів): до­відку про присвоєння реєстра­ційного номера облікової кар­тки платника податків з Держав­ного реєстру фізичних осіб - платників податків або по­відомлення про відмову від його прийняття.

Особи, які оформлювати­муть паспорт у віці 14-18 років, отримають документ зі строком дії 4 роки, після 18 років пас­порт видаватиметься на 10 років.

Відповідно до чинного за­конодавства, паспорт громадя­нина України у формі книжеч­ки, має необмежений строк дії, а тому, навіть після впровад­ження паспортів нового зраз­ка, такі паспорти залишаться чинними. Змінювати їх на біо­метричні - це право, але не обов’язок кожного громадяни­на України.

Паспорт громадянина Ук­раїни для виїзду за кордон ви­готовляється у формі книжеч­ки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій.

Для оформлення паспорта для виїзду за кордон у разі тим­часового виїзду за кордон осо­ба подає: заяву-анкету; пас­порт громадянина України (для осіб, що досягли 14-річного віку); свідоцтво про народжен­ня (у разі оформлення паспор­та для виїзду за кордон впер­ше особі, що не досягла 14- річного віку); відповідні до­кументи з відміткою банку про здійснення встановле­них законодавством пла­тежів; особи, що досягли 18 років та оформлюють пас­порт громадянина України для виїзду за кордон впер­ше (або в порядку обміну паспорта, оформленого до 2007 року), подають доку­мент про реєстрацію у Дер­жавному реєстрі фізичних осіб - платників податків у разі його наявності.

Для оформлення паспор­та для виїзду за кордон особі, що не досягла шістнадцятирічного віку та проживає з одним із батьків, додатково подається оригі­нал або засвідчена в уста­новленому порядку копія одного з таких документів: свідоцтва про смерть друго­го з батьків; рішення суду про позбавлення батьківсь­ких прав другого з батьків; рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім; рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним; довідку про реєстрацію місця проживан­ня дитини разом з одним із батьків, який подає заяву-анкету, або у разі оформлен­ня паспорта у закордонній дипломатичній установі Ук­раїни - іншого документа, що підтверджує таку реєст­рацію; оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначен­ням відомостей про батька.

Паспорт громадянина Ук­раїни для виїзду за кордон оформлюється дітям від на­родження строком на 4 роки, громадянам віком від 16 років - строком на 10 років.

Графік прийому громадян з питань оформлення та ви­дачі паспорта громадянина України та паспорта грома­дянина України для ви їзду за кордон Білогірського район­ного сектору УДМС України в Хмельницькій області: вівторок-п’ятниця - з 9 до 17 години, субота - з 9 до 16 години, обідня перерва - з 13:00 до 13:45.

За матеріалами газети "Життя і слово"

 

 

Web-адреса: bgadmin.gov.ua/news/id/1398 | Переглядів: 196Дата публікації: 10:57 17.03.2017