Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Структурні підрозділи | Апарат райдержадміністрації | Положення про апарат районної державної адміністрації
Положення про апарат районної державної адміністрації

П о л о ж е н н я   

про апарат Білогірської районної

державної адміністрації

 

1. Апарат районної державної адміністрації утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові районної державної адміністрації.

 

2. Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, Указами і Розпорядженнями Президента України, Декретами, Постановами та Розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, прийнятими в межах їх компетенції, наказами заступника голови, керівника апарату адміністрації, а також цим положенням.

 

3. Основними завданнями апарату є здійснення правового, інформаційно – аналітичного, методичного, кадрового, матеріально – технічного, та іншого організаційного забезпечення діяльності районної державної адміністрації, підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематична перевірка актів законодавства та розпоряджень голови райдержадміністрації, надання методичної і практичної допомоги органам місцевого самоврядування.

 

4. Організація роботи апарату здійснюється відповідно до регламенту районної державної адміністрації, інструкції з діловодства в районній державній адміністрації, а також цього положення.

 

       5. Апарат, відповідно до покладених на нього завдань:

       5.1. Опрацьовує та подає голові районної державної адміністрації документи та звернення, що надходять до районної державної адміністрації, готує за ними аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови та заступників голови районної державної адміністрації;

       5.2. Здійснює опрацювання проектів розпоряджень, за дорученням голови районної державної адміністрації розробляє проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

       5.3. Перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, вивчає і узагальнює досвід роботи цих органів та надає практичну допомогу у її поліпшенні; розробляє пропозиції про удосконалення діяльності цих органів, здійснює контроль за своєчасним поданням ними доповідей, інформації та інших матеріалів щодо виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації;

       5.4. Аналізує, за дорученням голови районної державної адміністрації, роботу органів місцевого самоврядування у межах і порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу у поліпшенні організації їх роботи, готує пропозиції про поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування у спільному вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

        5.5. Готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних та кадрових питань, що розглядаються головою районної державної адміністрації;

        5.6. Опрацьовує і подає голові районної державної адміністрації проекти планів роботи районної державної адміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням;

        5.7. Здійснює організаційне забезпечення засідань колегій, а також нарад, що проводяться головою районної державної адміністрації та його заступниками; 

        5.8. Організовує особистий прийом громадян і розгляд звернень, що надійшли до районної державної адміністрації, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян;

         5.9. Аналізує разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації соціально-економічне і суспільно-політичне становище на відповідній території, розробляє та вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

        5.10. Проводить, відповідно до затвердженого головою районної державної адміністрацій плану роботу, пов'язану з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохочення працівників районної державної адміністрації, створення кваліфікованого резерву і ведення обліку кадрів, вживає заходів для поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників районної державної адміністрації;

        5.11. Забезпечує ведення діловодства, дотримання секретності і службової таємниці;

        5.12. Здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

        5.13. Виконує інші функції відповідно до законодавства та за дорученням голови районної державної адміністрації;

        5.14. Аналізує рішення виконавчих комітетів місцевих рад щодо їх відповідності законодавству;

        5.15. Бере участь відповідно до чинного законодавства в реалізації заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням виборів, референдумів;

        5.16. Забезпечує в межах своїх повноважень взаємодію районної державної адміністрації з обласною державною адміністрацією, іншими органами виконавчої влади, обласною радою, районною радою в процесі своєї діяльності;

        5.17. Аналізує діяльність політичних партій та громадських організацій в районі, розробляє заходи, спрямовані на взаємодію органів влади з політичними партіями та громадськими організаціями щодо здійснення соціально – економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства;

        5.18. Вивчає, узагальнює та координує роботу управлінь, відділів, інших підрозділів районної державної адміністрації, надає їм необхідну допомогу з питань, що належать до компетенції апарату;

        5.19. Забезпечує облік, проходження, контроль за виконанням документів, їх зберігання та передачу в установленому порядку до районного архівного відділу. Перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації стан цієї роботи в управліннях, відділах, інших підрозділах районної державної адміністрації, надає їм, а також виконавчим комітетам місцевих рад допомогу в організації цієї роботи;

        5.20. Бере участь у підготовці пропозицій щодо нагородження державними нагородами, президентськими відзнаками, почесними званнями України, а також відомчими відзнаками та заохоченнями районної державної адміністрації;

        5.21. Надає методичну допомогу створеним головою районної державної адміністрації комісіям у виконанні ними своїх повноважень;

        5.22. Надає необхідну  методичну та практичну допомогу відділам і управлінням райдержадміністрації, виконкомам місцевих рад району з питань організації правової освіти населення;

        5.23. Приймає участь у підготовці для засобів масової інформації матеріалів з питань діяльності районної державної адміністрації, засідань колегії при голові районної державної адміністрації;

        5.24. Бере участь у підготовці звітів районної державної адміністрації щодо виконання програм соціально – економічного розвитку, бюджету, рішень районної ради із зазначених питань, а також про реалізацію делегованих районною радою повноважень;

        5.25. Виконує інші функції відповідно до законодавства та за дорученням голови районної державної адміністрації.

 

         6.  Апарат має право:

6.1.  Здійснювати організаційне забезпечення та в межах своєї компетенції проводити перевірки стану додержання на відповідній території Конституції України, Законів України, інших актів законодавства органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, філіалів та відділень незалежно від форм власності і підпорядкування по напрямках, визначених ст.16  Закону України „Про місцеві державні адміністрації”;

6.2. Залучати спеціалістів управлінь, відділів, інших підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

6.3. Одержувати в установленому порядку від управлінь, відділів, інших підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій документів та інших матеріалів, а від районного відділу статистики безоплатно – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

6.4. Вносити на розгляд керівництва районної державної адміністрації проекти розпоряджень, планів, заходів, доповідні записки та інформації з питань, що належать до компетенції апарату;

6.5. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

6.6. Здійснювати інші функції і повноваження відповідно до розпоряджень голови районної державної адміністрації.

       

          7. Робота апарату та його структурних підрозділів планується у відповідності до регламенту роботи районної державної адміністрації, затвердженого головою районної державної адміністрації.

 

        8. Апарат у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з управліннями, відділами, іншими підрозділами районної державної адміністрації, представницькими органами, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

 

        9. Апарат очолює заступник голови, керівник апарату районної державної адміністрації, який призначається і звільняється з посади головою районної державної адміністрації, за погодженням з головою обласної державної адміністрації.

 

         10. Заступник голови, керівник апарату районної державної адміністрації:

          10.1. Здійснює керівництво діяльністю апарату і організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених  на апарат завдань, визначає ступінь відповідальності керівників та інших працівників його структурних підрозділів;

10.2. За дорученням голови районної державної адміністрації забезпечує контроль за виконанням відділами, управліннями, іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, Конституції України, Законів України, Актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної та районної державних адміністрацій;

10.3. Вживає заходи для отримання від структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконкомів місцевих рад, установ і організацій необхідних матеріалів і звітів про виконання розпоряджень голови районної державної адміністрації;

10.4. Забезпечує в межах своїх повноважень взаємодію районної державної адміністрації з обласною, районною та селищними (сільськими)  радами.

10.5. Готує узгодженні пропозиції щодо розподілу обов’язків між головою районної державної адміністрації та його заступниками;

10.6. Контролює в межах своєї компетенції додержання вимог законів України „Про державну службу” та „Про боротьбу з корупцією”;

10.7. Забезпечує формування кадрового резерву;

10.8. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

10.9. Затверджує положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації;

10.10. Забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови районної державної адміністрації;

10.11. Організовує доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності;

10.12. Готує пропозиції щодо ефективності діяльності управлінь, відділів, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації;

10.13. Виконує інші обов’язки, покладені на нього головою районної державної адміністрації.

 

         11. Накази заступників голови районної державної адміністрації, прийняті з порушенням вимог чинного законодавства, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації.

 

         12. Структуру, граничну чисельність, фонд оплати працівників апарату, в межах виділених асигнувань, затверджує голова районної державної адміністрації.

 

         13. Кошторис доходів, видатків та штатний розпис апарату районної державної адміністрації затверджується в установленому законом порядку.

 

         14. Апарат утримується за рахунок коштів Державного бюджету.

 

         15. Відділи та інші структурні підрозділи апарату здійснюють свої повноваження на підставі положень про них.

 

         16. Начальники відділів апарату районної державної адміністрації та спеціалісти призначаються і звільнюються з посади розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 

         17. Для розгляду пропозицій щодо удосконалення роботи апарату та вирішення інших питань в апараті можуть створюватись комісії. Склади цих комісій та положення про них затверджують заступники голови районної державної адміністрації у відповідності до розподілу обов’язків між ними.

 

 

 

 

 

Заступник голови,

керівник апарату адміністрації                                                           О.Примак

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приєднані документи:

Положення про апарат